Ako funguje univerzum a my v ňom?

Jestvuje Zdroj všetkej sily a energie. Energia a sila, vyžarovaná zo Zdroja vytvára tlak. No a tlak vyvoláva pohyb. Ba doslova pohyb vynucuje! Zákonitosti nevyhnutného pohybu je podriadené celé univerzum a teda samozrejme i človek s jeho fyzickým telom, ale i s jeho vnútorným životom.

Ak sa zameriame na ľudský vnútorný život, železná zákonitosť nevyhnutného pohybu sa v tejto oblasti prejavuje nevyhnutnosťou chcenia. Človek musí neustále niečo chcieť. A ak sa náhodou nájde niekto, kto na všetko už celkom rezignoval a prehlási, že on už vôbec nič nechce, tak aj toto jeho prehlásenie nijako nevybočuje zo zákonitosti neustáleho pohybu, prejavujúcej sa ľudským chcením. Lebo aj nič nechcieť je v podstate prejavom chcenia a teda pohybu.

Nie, človek sa v nijakom prípade nemôže vyhnúť nikdy neustávajúcemu prúdu vlastného chcenia, ktoré je prejavom veľkého, vesmírneho zákona pohybu. To jednoducho nie je v jeho silách!

Človek môže svoje chcenie jedine usmerňovať! A to dvojakým spôsobom. Buď k dobrému, alebo k zlému. V tom má absolútne slobodnú vôľu. Môže sa teda slobodne rozhodnúť, či svoje chcenie nasmeruje k dobrému, čistému a spravodlivému, alebo ho nasmeruje k povrchnému, zlému, nečistému, nespravodlivému, nízkemu a zvrhlému.

V momente jeho slobodného rozhodnutia, nech už bolo akékoľvek, však vstupuje do činnosti iná zákonitosť tohto univerza, na základe ktorej sa všetko v kruhu musí napokon vrátiť späť k svojmu východisku. Je to zákonitosť spätného účinku! Ona spôsobuje, že každému sa spravodlivo vráti presne to, čo on sám chcel. A tak sa teda druh nášho chcenia, pre ktorý sme sa dobrovoľne rozhodli stáva napokon našim osudom. Čo sme chceli, to sa nám stane! Ak sme chceli dobro, vráti sa nám dobro! Ak sme chceli zlo, vráti sa nám zlo! Čo sme rozsievali, to napokon aj zožneme! Každý z nás bude musieť nevyhnutne zožať zodpovedajúcu úrodu za každú svoju myšlienku a za každé svoje cítenie, ako i za každé svoje slovo a za každý svoj čin.

Kto pochopí fungovanie týchto jednoduchých, prostých a dokonalých zákonitostí, ten si uvedomí, že jedinou cestou k šťastiu, mieru a spokojnosti je konanie dobra. Je chcenie k dobrému! Lebo iba vtedy, keď budeme dobro rozsievať, môžeme dobro zožať!

Žiaľ, väčšina ľudí ignoruje tieto zákonitosti a hovorí, jedná, myslí a cíti ako príde. Hrôza sa však musí zmocniť každého, kto si uvedomí, akú žatvu a aké spätné účinky nám to musí priniesť.

Áno, mnohí vnímaví ľudia jasne vyciťujú, že ľudstvo je tlačené spätnými účinkami svojho nesprávneho myslenia a jednania k okraju priepasti. K okraju priepasti, z hĺbky ktorej sa zmocňuje závrať. K okraju priepasti, ktorú môže preklenúť iba jediné – pravé chcenie k dobrému!

Iba prostredníctvom pravého chcenia k dobrému, prejavujúceho sa čistými a spravodlivými myšlienkami a citmi, ako i čistými a spravodlivými slovami a činmi je možné vybudovať most ponad bezodnú priepasť, do ktorej sa musí zrútiť všetko a každý, kto pevné chcenie k dobrému v sebe neprechováva.

V súčasnosti stojí naša civilizácia na rozhraní, stojí na križovatke, na ktorej sa bude musieť pod tlakom nevyhnutnosti nestáleho pohybu rozhodnúť, ktorou cestou sa vydá. Či bude ďalej pokračovať po ceste starej a vyšliapanej, po ceste nečistoty, prázdnoty a povrchnosti vlastného vnútorného života, bez snahy o vyššie, ušľachtilejšie a vznešenejšie. Po ceste, totožnej s nedobrým chcením so všetkými dôsledkami, ktoré to musí v spätných účinkoch zákonite priniesť.

Alebo sa ľudstvo rozhodne ísť novou cestou, cestou dobra, ktorým bude predchnuté všetko jeho cítenie, myslenie a jednanie.

Jedine cesta dobrého chcenia môže totiž zastaviť pokračujúci úpadok a zmeniť dejiny našej civilizácie na nepoznanie.

Nezostáva nič iného, ako všetkým nám popriať, aby ono veľké rozhodnutie, ktoré musíme ako ľudstvo učiniť a pred ktorým nie je možné uniknúť bolo správne a prinieslo nám vzostup civilizácie a nie jej zrútenie.

Zdieľaj článok na facebooku
10 odoberateľov

Komenty k článku

  1. 1
    Vreskot000

    33 ročný muž

    stále sa vyhýbaš používaniu v úcte meno Božie. stále. stále hovoríš o nejakom Svetle s veľkým začiatočným písmenom, ale vyhýbaš sa ako spomínam menu Božiemu. Boh meno má! je to Boh Otec, nebeský otec, ktorý zoslal svojho Syna Ježiša Krista a láska medzi Otcom a Synom je Duch Svätý, ktorý ako hovorí nicejsko carrihradské vyznanie viery vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva, tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi, On hovoril ústami prorokov. Teda Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý sú tri božské osoby v jednom Bohu. Hlavné pravdy hovoria, že Boh je len jeden, a v Bohu sú tri osoby Otec Syn Duch Svätý, ktorí jestvovali od počiatku predsa. nevyhýbaj sa tomuto pomenovaniu. Ľudia márnia čas vyslovovaním zbytočných informácii, mrhaním času zbytočností, ale budeme sa hádať o božích veciach, v ktorých nás niečo rozdeľuje. Zbytočne týmto strácame čas. To hovorím tebe! mna nejaký zákon pohybu vo vesmíre nezaujíma. Boh vložil do tohoto sveta, vesmíra isté zákonitosti, ktoré fungujú nezávisle od nás. Ony fungovať budú vtedy, kedy budú na svete ateisti, aj veriaci v Boha. to nezmeníme. Boží účinok od počiatku je vždy nezávislý od našej vôle. My sme malí páni na to, aby sme Bohu rozkazovali. V mojom predchádzajúcom príspevku, ešte niekedy začiatkom leta, alebo tak nejak, som ti spomínal to, že lepšie spravíš, kedy by si napríklad rozobral nejakú konkrétnu stať z Písma svätého, či už starého alebo nového zákona. Skús vo voľnom čase zahĺbiť sa do Božieho Slova, ktoré je veľmi mocné a dokáže zmeniť predovšetkým myslenie tých, ktorí pochybujú, aby prijali plnú pravdu od Pána Ježiša Krista, v ktorom všetko žije, a ktorý je prameň života a svätosti. Tým dokážeš viac. Ja ťa pozývam spoločne jednak rozjímať nad Božím Slovom, pozývam ťa aj k modlitbe. Modlitbou dokážeme veľmi veľa. Veľmi! Veľa ľudí sa nemodlí, práve preto tak to aj vyzerá. Sú beznádejní, pesimistickí, mnohí majú samovražedné sklony a trpia hlbokými depresiami. Nehovorím teraz, že keď zoberieme do ruky bibliu, začneme sa modliť, že to všetko pominie, možno aj nejaké tie depresie, zlé stavy a všetko čo si vieme predstaviť, ako hovorím, to isto nezmizne rýchlosťou blesku. Ako bodaj by, ale realita je taká, že my sa musíme v živote boriť istými problémami, aby sme tej slávy, ktorú pripravil pre nás Pán Boh boli jedného dňa hodní. Aby sme to dokázali obstáť v nejakej skúške. Vieš, na to, aby ja som vedel poznať dobro, nutne musím najskôr zavrhnúť zlo. Najskôr, aby som vedel zavrhnúť zlo, nutne musím spoznať dobro. Pozri sa ako mnohí ľudia kradnú, robia všetko zlé, robia si posmech z posvätných vecí, pričom hlboko v srdci trpia akútnym nedostatkom lásky. Je nenormálne, kedy niekto robí niekomu zle, a pociťoval lásku. Taký neexistuje. Skús rozosievať predovšetkým lásku. Aj Noe hlásal, že ešte tri dni bude trvať, kým bude Ninive rozvrátené a stalo sa, ale to robil preto, lebo to bol nekajúci ľud, ktorý neveril v Boží zásah. Mnohí ľudia ktorí sú zbožní práveže dokážu vidieť aj uprostred tohoto sveta, ktorý môže byť zlý a skazený (romantický konflikt dobra a zla) ktorý tu je od vekou. Ten konflikt prirodzene je evidentný, a nedá sa nijako poprieť, lebo naozaj jestvuje. Druhá vec, píšeš aby sa ľudstvo vydalo na cestu dobra. To je široký pojem. Treba v dobrých skutkoch nasledovať príklad Krista, ktorý nám ukázal, že sa oplatí žiť pre večné hodnoty. Ako jedna pieseň hovorí.... Pane Ježišu, naplň ma svojim Duchom Svätým, nech každý človek s ktorým sa stretnem pocíti Tvoju ( Božiu rozumej) prítomnosť vo mne. Otázka je ako sa snažíme. Minule som sa rozprával s jednou dievčinou na túto tému a bol som vyslovene šťastný, že som jej mohol povedať niečo pekné, čo nebude možno počuť od nikoho na prechádzke, nikde proste. bavili sme sa o bežných veciach, ale spomenul som jej aj toto, pretože mnohí žijú telesne, ale nechcú žiť duchovne. A láska pochádza od Boha, teda raz pominie všetko. Pominie viera, pominie nádej, ale jediné čo ti ostane je láska. Ako sa hovorí v písme, len sa zopakujem pre úplnosť, Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí,nevypína sa neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko pretrpí, láska nikdy nezahynie. Skús nad týmto pouvažovať.