"

"Bryndza"? To mi nič nehovorí. "Soyananda"? Ummm now dat rings sum bell.

Komenty k statusu