Potreba filozofovania II

Po krátkom čase, kedy som nateraz pridal dva blogy za sebou, by som sa ešte raz chcel pristaviť pri tejto pre mňa zaujímavej, a ťažšie opísateľnej tematiky. Aj keď na vysokej okrem jednej filozofickej disciplíny spomedzi mnohých, ten predmet sa volá filozoficka antropologia, a filozofická teológia... Ešte som netušil toho času takmer vôbec, že sa mi v bežnom reálnom živote naozaj zídu. To môžem povedať s azda malými výnimkami, že niektoré predmety na strednej sa mi doposiaľ nezišli, resp. nevyčerpal som možnosti ktoré mi napríklad ten predmet vedomostne osožil a podobne.

Ak sa teda mám vecne vyjadriť. V živote sa vyskytujú prípady, kedy treba k nim predovšetkým individuálne pristupovať. Viacerým toto nehovorí nič, alebo pramálo. Sú teda ako som spomenul predmety, ktoré sa zaoberajú práve témami, ktoré sú svetu menej známe, alebo také, o ktoré svet veľmi nestojí, a keď im nevenuje dostatočný časový priestor. Ony práve v istom čase raz budú zohrávať dôležitú rolu, hoci plnia len akúsi informatívnu pozíciu, napríklad ako matematické tabuľky. Oni tam síce majú vpísanú veličinu, ktorá je nemenna, a teda ju vyjadruje tá tabuľková hodnota, ale bez nej by sme vedeli vyriešiť azda len pramálo príkladov, a pochybujem, že niekto ich ovláda spamäti.

Práve preto napríklad mnohí aj vyslovene geniálni myslitelia si nevedeli dať rady vyslovene s jednoduchými záležitosťami týkajúcich sa napríklad akejsi jednoduchej úvahy, uvažovania v logike, alebo dať si do súvisu niektoré biblické príbehy, a čo mi to môže dať osoh a poučenie do budúcnosti. Preto častokrát prichádzali na konštatovanie, ako som to dneska čítal v istom kritickom pohľade na biblické dejiny, nie teda na bibliu ako takú samotnú, ale na dejiny, ktoré spájali nebo so zemou. Je preto veľmi ťažké vysvetľovať isté pasáže, ktoré sa udiali v istom chronologickom poradí, ale obraz čítania sa nám javí, ako to čítame, ako keby sa tie udalosti udiali a zaznamenávali presne tak, ako sú opísané, s tými detailami, ktoré sa tam vyskytuju v istej periodickej rovine. 

Je smutné, že sa niektoré texty podrobujú kritike len preto, aby sa mohla vyvrátiť ich hodnovernosť, ale to nie je poslanie toho textu. Ak by som mal uviesť akýsi konkrétny príklad, spomenul by som okrajovo asi toľkoto. Základná filozofická poučka mi spomína, že to, čo neviem akýmkoľvek spôsobom dokázať, nemôžem to ani vyvrátiť. Je to vcelku logické, ale nie pre každého. Práve tu chcem povedať, že nie je jedno v akom poradí to spomenieme. Niečo ako v chémii by som to prirovnal. Nie je jedno, či lejeme kyselinu do vody, alebo vodu do kyseliny. Ako teda vidíme v tomto štruktúrnom príklade, teda aj v takej exaktnej vede ako je práve spomenutá chémia, nie je jedno, v akom poradí robíme laboratórne chemické pokusy, pretože tam sa vyslovene môže zahrávať a hazardovať so životom.

Mnohým prirodzene táto tematika nehovorí nič. Pamätám sa, pred časom, ešte som bol na základnej škole, na občianskej sme brali základné vedomosti o spoločnosti, kde človek sa učí začleniť predovšetkým svojimi myšlienkami a názormi, a nimi vyjadrovať svoj názor. Čo je ešte horšie, mnohí sú menej obratní v reči a vyjadrovania. Práve na tej hodine som vyslovene prvý krát v širšom meradle sa začal zaujímať o spoločnosť, skúmať dejiny mojej viery, a skúmať súvislosti a vzťahy, ktoré súvisia s duchovným životom a podobne.

Lenže mnohým je to na smiech. Mnohí nechápu, že v ľudskom živote sa častokrát opakujú dejiny, a kto ich nechápe a nepochopil zmysel ich, je akokeby odsúdený prežiť ich znovu. To súvisí napríklad s istým tvrdením všeobecne zaužívaným napríklad vo filozofii alebo písme svätom, že keď človek niečomu nerozumie, nevie si dať rady, nevie si niektoré pojmy dať do súvisu a potrebuje vysvetlenie, je potrebné vrátiť sa na začiatok. Vedieť racionálne uvažovať a rozumieť aj istým hypotetickým súvislostiam, a spájať ich je pomerne náročný proces. Ako príklad by som uviedol také dopravné značky.

Ich informatívny charakter je potrebný pre našu orientáciu v určitom vymedzenom priestore a čase. Človek najmä v neznámom teréne predsa ocení možnosť zmapovania si daného terénu, v ktorom sa nateraz pohybuje, aby vedel imformácie pre ďalšie svoje smerovanie.

Na záver blogu chcem povedať toľkoto. Uvažovaním vždy prídeme k nejakému záveru, hoci sa to nemusí zdať, a nevidíme navonok nejakú prejavenú zmenu. Nech sa vám darí

Zdieľaj článok na facebooku
64 odoberateľov

Komenty k článku