Správne pochopenie viery V

Napadli ma ešte ďalšie myšlienky, ktoré by som celkom rád ešte chcel takto napísať a doplniť.

Máme tu ešte druhý aspekt, ktorý som minule spomenul, pretože existuje tu ešte aj nadprirodzené svetlo slávy. Obe aspekty, ktoré prvo menované vyznáva kresťanská filozofia pekne dopĺňa a vysvetľuje ďalej teológia.

Tu musím nutne opomenúť, že obsahom koncepcie teológie, ak to mám tak v hrubých rysoch vysvetliť, vôbec nie je obsiahnuť celé učenie dopodrobna a slepo, nejako bezmyšlienkovito veriť, pretože človek má rozum, aby toto všetko, ak náhodou o niečom aj pochybuje, čo je predsa ľudské, podrobil istej forme ľudského prieskumu, veď predsa bez nejakého osobného záujmu, bez nejakého vlastného názoru na vec ho nasledovať a riadiť sa niečím, o čom nie som aspoň presvedčený, nebolo by predsa správne.

Mnohí si myslia, že nejaká východná meditácia a podobne je niečo, čo ich napĺňa, a čo im dáva rovnocenné poznanie ako napríklad kresťanstvo s celým jeho obsahom a podobne. Nie je to celkom pravda. Mnohých takéto životné nasmerovanie veľmi rýchlo prejde, a na to je jednoduché vysvetlenie, je to preto, lebo nemajú pevný koreň. 

Viera v Boha je predsa na to dobrá, ak tomu možno niekto nie celkom dostatočne rozumie, že ona predsa stavia na istých hodnotách, ktoré predsa v našej spoločnosti pretrvávajú už celé generácie, pretrváva to, ako je ľudstvo ľudstvom, na takom čosi, čo má zmysel, a čo prináša človeku úžitok. Myslím si že také zdôraznenie významu rodiny, ak by som sa tohoto dotkol čo i len okrajovo a podobne, pochopenie prečo je dobré vytvoriť s tou dotyčnou osobu jedného dňa rodinu je bohabojná myšlienka, ktorá pochádza od Boha, a predsa ktorú požehnáva Boh. 

Niektorí toto nepochopiteľne odmietajú a stavajú sa celkom militantne k náboženskej náuke ako takej. Myslia si, že ich to chce spútať, priniesť im nejaké neslobody, zákazy, nariadenia, príkazy a podobne.

Práveže je to presne naopak. Táto posvätná veda mi priamo odhaľuje a objasňuje povedal by som priam veľmi dokonalým spôsobom návod, ako mám lepšie pochopiť tento svet v duchovnej dimenzii, a ako môžem neustále skvalitňovať svoju osobnosť v prospech jednak svojej viery v Boha, ďalej v prospech toho, že to, čo som dostal od Boha ako dar, ho mám ďalej odovzdávať. Mnohí si myslia, že je to nejaké zatemnenie rozumu, a to len preto, lebo tomu nerozumejú. 

Mne viera v Boha prináša veľké obhatenie, a keby to tak nebolo, nebol by som to tak dopodrobna a rozsiahlo písal, a tým sa aj vyznával. Pre mňa, ak mám byť osobný, to znamená nie že veľa, ale všetko. Mnohí si myslia, ak chcem ešte ukončiť túto myšlienku, že to slúži priamo len na aspekt existencie človeka, jeho života, orientácia na jeho telesnú alebo duchovnú zložku a podobne. To nie je správne pochopenie. 

To prvé menované asi všetci vieme aspoň v hrubých rysoch o čo tam kráča, ibaže to druhé sa snaží všetko riešiť samostatne, čo môže byť v neskoršom čase asi dosť veľký problém. 

Ťažko človek odhadne hodnotu svojej osobnosti, ak zanedbáva svoj duchovný rast, a nepestuje si správnu akúsi psychohygienu. Na toto všetko je tiež samozrejme veľmi potrebné, aby človek bol predovšetkým emocionálne zrelý, a tiež to samozrejme predpokladá rozumne a trochu s nadhľadom a vyzreto riešiť mnohé nejasnosti ktoré nás postretnú. 

Poprípade, aby dbal o to, aby sa v tejto tematike vzdelával, a aby to viedlo k jeho plnšiemu rozvoju, poznaniu svojej identity a osobnostnému rastu. Toto sú vymenované všetky predpoklady, dá sa povedať koreň všetkých dôležitých vlastností pre úspech ako taký. Pretože mnohí tieto menované skutočnosti nepoznajú a javia malý záujem o takéto poznanie. Ak chcem druhým napríklad pomôcť k čomusi lepšiemu, dobre najprv musím poznať čo obsahuje moje vnútro, aby som sa to snažil čo najautentickejšie vyjadriť.

Na záver by som to chcel zhrnúť asi takto. Je dobré a správne byť otvorení k takýmto myšlienkam, ktoré človeku nikdy nebudú na ťarchu, ale bude mu to skôr na úžitok, a vďaka nim, vďaka pozitívnemu mysleniu, vďaka lepšiemu pohľadu na spoločnosť a svet ako taký sa môžeme ešte lepšie sformovať.

Zdieľaj článok na facebooku
59 odoberateľov

Komenty k článku