Ako vzniklo kresťanstvo ? Naozaj Ježiš vykonal také veľké zázraky ako sa opisuje v NZ ? Naozaj vstal z mrtvych ? Urobil som svoj výskum, a teraz sa on tu podelím Najprv si však uvedme zázraky ktoré podľa NZ mal vykonať Ježiš, patrili tu :

A: Verejné uzdravovacie zázraky (vyhánanie zlých duchov, vyliečenie slepých, chromých, hluchých) ; B : Rozmnoženie chleba pre 5000 tisíc ľudí a potom neskor pre 4000 tisíc ľudí. C : Roztrhnutie chrámovej opony na dvoje, veľké zemetrasenie Mt 27: 52; D : Otvorenie hrobov a vzkriesenie mrtvych tiel, ktoré sa následne ukázali mnohým v Izraeli. Mt 27:53; E : V čase Ježišovho ukrižovania od 12 hodiny až do 3 hodiny populudní nastala tma po celej zemi - Jeruzaleme. (alebo celého Izraelu ?) Mt 27:45; Mk 15:33. Atd......

Mala by nastať takáto situácia žeby sa takéto zázraky v Izraeli stali, Ježiš by bol preslávený minimálne na celom blízkom východe. Z 1 storočia by muselo existovať nespočet autorov, ktorí by o jeho zázrakoch a jeho zmrtvychvstaní písali. Aká je však pravda ?

1 : Ze nejaký Ježiš Kristus v 1 storočí, ktorý sa stal vodcom, ikonou istej skupinky kresťanov existoval, o tom dnes nepochybujú ani historici. Máme totiž o nom viacero mimokrestanských pramenov a to ešte z 1 storočia - píšu o nom

a : Gnostici (cirkev z 1 storočia, ktorá o sebe tvrdila, že poznala Ježiša)

b : Spolahlivý židovský historik Jozefus Flávius, v jeho rozsiahlom diele "Židovské starožitnosti" z roku 93.

c : Rímsky spisovateľ Tacitus r.115

d : Rímsky spisovatel Suetonius 70-130

2 : Horšie to už vyznieva s údajnými Ježišovými zázrakmi a jeho zmrtvychvstaním :

MIMOKRESTANSKE PRAMENE : Z hore uvedených mimokrestanských autorov ktorí sa o Ježišovi zmienili, nik z nich neuvádza Ježiša ako toho ktorý konal nejaké zázraky, a vstal z mrtvych. Okrem týchto mimokrestanských autorov nemáme už žiadne dochované spisy o Ježišovi z 1 storočia, hoci za celé jedno storočie muselo žiť v krajinách blízkeho východu stovky roznych historikov, spisovatelov, pisárov...... no napriek tomu že ich za celé prvé storočie existovali stovky, iba štyria sa zmienili o osobe Ježiša Krista, hoci ani jeden z nich nespomína Ježišové zázraky a jeho zmrtvychvstanie !!!
KRESTANSKE SPISY : Tu uvediem spisy ktoré napísali krestania v 1 storočí, ale nedostali sa do kánonu

1 : Didache : pravd. r. 70-80 (židovský spis), nie sú v nom spomenuté Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie

2 : Barnabášov list - 80 -110, sú v nom spomenuté Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie

3 : List Klementa Korintanom r. 96 - sú v nom spomenuté Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie

4 : 7 listov Ignáca Antiochijského r. 92-98 sú v nom spomentú Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie

Poznámka : V krestanských spisoch z 1 storočia, sa o Ježišových zázrakoch začína hovoriť až po roku 80.
BIBLICKE SPISY : Ako prvé existovali :

1 : Pavlove listy r. 48-64, v nich sa o Ježišových zázrakoch za jeho života nijako osobne nezmienuje. Pavol svoje listy nepísal židom, ale pohanom v Europe a v malej Azii. Pavol však viacej krát spomína Ježišove ukrižovanie a jeho vzkriesenie.

2 : Jakubov list r. 45-60 bol písaný pre židov v Palestíne, nie sú tu spomenuté ani zázraky ani zmrtvychvstanie Ježiša.

3 : Júdov list r. 70 bol písaný pre židov, nie sú tu spomenuté zázraky ani zmrtvychstanie Ježiša.

4 : 1 a 2 Petrov list r.64-67 - list bol napísaný pre pohanov v maloázijských cirkvch. V 1 Petrovom liste sa Ježišove zázraky nespomínaju, ale zmrtvychvstanie sa spomína, no v druhom Petrovom liste sa nespomína ani Ježišove zmrtvychvstanie ani jeho zázraky.

5 : List Hebrejom r. 80 - bol napísaný pravdepodobne pre židov ktorí žili mimo Izraelu - Spomínajú sa aj ked len 2 veršami Ježišove zázraky a jeho zmrtvychvstanie.

6 : 4 evanjelia - r. 72 - 90; skutky apoštolov r.85; Zjavenie Jána r. 95

Poznámka : Až v týchto neskoršie napísaných biblických spisoch nastáva priam vodopád Ježišových zázrakov, ktoré sú opísané v evanjeliách do posledného detailu, a rovnako tak je do posledného detailu opísané jeho zmrtvychvstanie.
                                                                                         OTÁZKY :

1 : Prečo v biblických a kresťanských spisoch začal opis Ježišových zázrakov až po roku 70 ?

ODPOVED : Nič také ako Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie tak ako to popisuje biblia neexistovali ! Preto o tom ani krestanskí autori nič nepísali. V roku 70 však bol Rímanmi zbúraný Jeruzalemský chrám, a všetci očakávali príchod Ježiša a koniec sveta, pretože Ježiš povedal, že v čase ked sa zničí Jeruzalemský chrám nastane hned na to koniec sveta, Mt 24: 1-35; Mk 13: 14-30............ ten však nenastal, a hrozilo preto že sa krestanstvo rozpadne. Apoštoli preto museli zasiahnúť a vytvorili príbeh (evanjeliá, skutky apoštolov) o tom, že Ježiš konal veľké zázraky, vstal z mrtvych, ktoré začali detailne opisovať, čo len zvyšovalo ich doveryhodnosť......... Následne potom spravili kopie svojich listov, a dali ich posielať po celom krestanskom svete.... tieto listy plné Ježišových zázrakov a zmrtvychvstaní mali zvýšiť vieru kresťanov, že Ježiš je predsa len Mesiášom, a že očakávanému koncu sveta len sami nesprávne pochopili...... Nie je preto žiadnou náhodou, že ako prvé evanjelium vzniklo Markovo evanjelium a to zrovna v roku 70, teda v čase zničenia Jeruzalemského chrámu a neúspešnej predpovede konca sveta (bolo totiž potrebné rýchle zasiahnuť).... Po roku 70 sa už v krestanskom svete začali množiť spisy o Ježišových zázrakoch. Ked totiž Ježišove proroctvá nevyšli, bolo na čase obalamutiť kresťanov Ježišovými zázrakmi a jeho údajným zmrtvychvstaním.
2 : Prečo Júda list; Jakubov list ale i spis Didaché ktoré boli napísané židom, nespomínali Ježišove zázraky a jeho ukrižovanie ?

ODPOVED : Pretože nik zo židov nevedel nič o Ježišových zázrakoch v Izraeli. Zidia by preto neverili ak by im niekto písal o Ježišových zázrakoch v Izraeli. Preto apoštoli hoci spred roku 70 len v malom množstve, ale predsa písali o Ježišovom zmrtvychvstaní iba pohanom, pretože pohania nežili v Izraeli, a preto ich bolo oveľa ľahšie oklamať, že sa v Izraeli stal nejaký zázrak.....
3 : Prečo Pavol nepísal pohanom o Ježišových zázrakov ?

ODPOVED : Pavol bol žid, a nik zo židov nevedel nič o Ježišových zázrakoch, pretože tie ani neexistovali. Pavol jednak ako žid nepočul nič o Ježišových zázrakov a jednak ani v čase písania Pavlových listov v r. 48-64 ešte neexistovala taká veľká umelo vytvorená propaganda píšuca o Ježišových zázrakoch. Z tohoto dovodu teda Pavol vo svojich listoch nepísal nič o Ježišových zázrakoch, hoci o zmrtvychvstaní čo to popísal, pretože o Ježišovom zmrtvychvstaní sa dozvedel zo zjavenia na púšti. Sk 9:5

ZAVER : Hlavným motorom pre Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie bola neúspešná predpoved koncu sveta po zničení Jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l. Aby apoštoli a kresťanskí vodcovia zabránili rozpadu krestanstva, vytvorili umelú propagandu o Ježišových zázrakoch a slávneho zmrtvychvstania.

PS : Existujú však i dalšie argumenty v prospech mojej teorie ktorú som naznačil, a totiž že v povodnom krestanstve Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie neexistovali, ale umelo sa vytvorili až po roku 70 :

1 : Počet krestanov v 1 storočí bol okolo 7500 a aj to sú tu započítane nadhodnotené údaje zo skutkov apoštolských (že v jeden den sa pokrstilo 3000 duší Sk 2:41). Každopádne aj počet 7500 ľudí je naozaj veľmi malý počet veriacich, ak by sme predpokladali že Ježiš skutočne vykonal také množstvo velkých zázrakov...... Toto číslo je však pravdpedobne ešte ovela menšie, pretože Pavol písal viacerým cirkvám, a vždy na konci menoval jednotlivých členov cirkvi, a často krát vymenoval len zopár členov danej cirkvi......... Osobne preto odhadujem počet kresťanov spred roku 70 na okolo 1-2 tisíc.

 Blog
Komentuj
 
 fotka
pubertslatinocelny  17. 5. 2021 19:37
Uz sa neviem dockat na tie flejmy, ked si to precitaju novozamocania birdzu
 
 fotka
zajko1211  17. 5. 2021 20:04
Tomáš, nájdi si stránku Majestic 12 a čítaj a čítaj...
Američania od 1947 roku úzko spolupracujú s mimozemskou rasou a tí ich vďaka svojim technológiam preniesli v čase až do obdobia ukrižovanie Krista, všetko je tak ako sa píše v Biblii, následne jeho zmŕtvychvstanie a vystúpenie do neba...
osobne som zažil v kóme "zážitok" - stretnutie v nebi s postavou zaodetou v zlate s obrovskou žiarou, takže som jej nevidel do tváre...ta osoba mi povedala, že nie som pripravený a vrátila ma späť na zem, do tela na nemocničnom lôžku...nechápal som, lebo som bol neveriaci, kňaz mi potom všetko vysvetlil a stal som sa vďaka tejto udalosti veriacim...
takže akýmkoľvek dôkazom, že exituje aj iné dôkazy neverím, lebo sú zrejme zavádzajúce, aby ľudí odklonili od viery v Boha, zrejme je to diela satanové...
nakoniec jedno je isté na 100%, že sa dozvieme pravdu, až na to príde čas...
ja tej svojej verím a nikdy by som Boha neopustil...
Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili...
 
 fotka
tomas55555  17. 5. 2021 20:58
"Američania od 1947 roku úzko spolupracujú s mimozemskou rasou a tí ich vďaka svojim technológiam preniesli v čase až do obdobia ukrižovanie Krista, všetko je tak ako sa píše v Biblii, následne jeho zmŕtvychvstanie a vystúpenie do neba..."
 
 fotka
vreskot000  17. 5. 2021 23:18
o čom sa chceš utvrdiť? povedz mi prosím ťa
 
 fotka
tomas55555  17. 5. 2021 23:53
@Vreskor000

Nerozumiem tomu že ked Ježiš robil také veľké zázraky aké sú opísané v biblii, ako je možné že žiaden mimokrestanský autor sa o nich v 1 storočí nezmienil ? A z krestanských zdrojov sú prvé zmienky až z roku 80, a aj to len v troch spisoch.....
 
 fotka
tequila  18. 5. 2021 16:17
@mahmut co ty na to?
Napíš svoj komentár