No. Po krátkom nezdare, kedy som pridal jeden môj komentár do diskusie, by som rád pridal v tento nedeľný upršaný podvečer článok. Napriek všetkému, som presvedčený, že pôjdem ešte trochu von sa prejsť. O čo teda ide.

No. Pridal som jeden komentár, kde jeden pisateľ pridal zamyslenie, ktoré konfrontuje s biblickou starozákonnou knihou Ester, kde v podstate apeluje na súčasnú nepriaznivú situáciu.

Čo si teda o tomto všetkom myslím. Na úvod chcem spomenúť, že nejde mi o to, že chcem nejaký komentár akosi kriticky zhodnotiť, v jeho poste mi to vôbec neprináleží, pretože je odo mňa ďaleko, myslím si, že ideovo sme si blízki, chápem že je to jeho vyjadrenie, ale niečo mi proste nesedí. 

Jeho námietka fakticky neobstojí a nebudú sa ním ani zaoberať. On nerozumie ničomu. On je cirkevný právnik, a svoj list píše ako nedeľnú kázeň do kostola. Tu teda vidím v tomto všetkom kategorický problém, aj keď chápem plne to, že chce dobre. Lenže. 

Tam má citovať iný zdroj nie kráľovnú Ester, ako starozákonnú biblickú postavu. 

On tomu vôbec nerozumie. Pochopte prosím vás, že v nejakých argumentoch musíte byť vecný a nie spomínať udalosti, ktoré sa písali v biblickej knihe, ktorá má totálne inú charakteristiku, ako je náš život. Ktorá má iné kultúrne, historické a mentálne delenie, ako naša spoločnosť. 

V tomto komentári neobstojíte určite, presne tak, ako to tiež nejaký cirkevný predstaviteľ v tomto proste neobstál. To dokazuje len to, že cirkev nemá nijakú moc. Ťažko sa mi to píše, pretože cirkvi sa vždy zastanem, ale to neznamená to, že nikdy sa v niečom kriticky konštruktívne nevyjadríte. 

Ako to teda myslím vyjadrím takto. Nijakú moc, čo sa týka praktickosti realizácie viery v Boha, alebo akejkoľvek formality. Myslím si, resp, domnievam sa, že je toto všetko reálny neblahý dôsledok 40 ročnej cielenej ateizácie, ktorej ovocie zbierame práve dnes. V čom teda ako celok spočíva. 

Spočíva predovšetkým v tom, že naša viera je postavená žiaľ, na akomsi odboji, a nie na vzťahu Boh a človek, Boh, ktorý pozýva človeka do spoločenstva skrze biblické texty, napĺňanie posolstva biblických textov. 

Myslím to presne tak ako som to písal. Problém mnohých kresťanských mysliteľov, pisateľov, duchovných a podobne v kresťanstve ako takom je tom, že naša viera je postavená na reálnom odboji, a vnútornom rozpore medzi dobrom a zlom. Dobro predstavuje Boha a všetko s ním súvisiace, to celé duchovné, ktoré obsahuje človeka a približuje ho k Bohu ako prameňu všetkého dobra. Zlo predstavuje reálne diabla, ktorý bol odvrhnutý pre svoju pýchu, a ktorý pácha zlo do dnešného dňa v tomto svete.  

Ako to teda súvisí s mojím článkom. Súvisí to s tým, že teda v tomto sme ako kresťania proste neobstáli. Nie doteraz ale dnes. S tým súvisia pomaly vyprázdňujúce sa kňazské semináre, kedysi početné rehoľné spoločenstvá s fenoménom, s ktorým v podstate nepočítali. Počítali jedine s tým, že krivka počtu bude možno reálne klesať, ale nie tak radikálne, že už 4 rok je zavretý seminár v Badíne. 

A aký stav bude reálne o desať pätnásť rokov, kedy sa stav cirkvi generačne vymení, je už naozaj pravdepodobne v rukách Božích. Čo chcem v tomto povedať.

Ja by som vyzval jeho, ak je naozaj cirkevný právnik v pravom slova zmysle, a ide mu o blaho kresťanského národa, čo si myslím, že mu ide, nech sa riadi podľa postupov kódexu kanonického práva a vyhlási exkomunikáciu tých členov parlamentu, ktorý rozhodli o stave zakázať verejné sv. omše hrubým a necitlivým spôsobom, ktorým taktiež nepriamo šikanujú cirkev. Ako cirkevný sudca má právo takéto niečo okamžite zariadiť. 

Záverom posledné moje zamyslenia v dnešnom nedeľnom článku. Pokiaľ v tomto nevydá akési stanovisko, ja to považujem v tom zmysle, že je to morálne zlyhanie cirkvi, ktoré bude deklarovať jedine o tom, že niekomu je azda milšie byť napojený na štátny rozpočet a iracionálnym spôsobom ustúpiť, a vlastne protirečiť, Skutky apoštolov 5,29 hovoria jasne, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Inak mu odpovedať neviem. Kľudne ma s sním aj skonfrontujte.


 Blog
Komentuj
 
 fotka
zajko1211  12. 4. 2021 09:07
Vláda a parlament žije pre tento svet, spečatili svoje osudy...a je fakt smutné, že Cirkevní hodnostári mlčia...a ako napísal Lukáš "kamene budú za nás kričať!"
Napíš svoj komentár